:عطارد، زهره،زمین،مریخ،مشتری،زحل،اورانوس،نپتون، پلوتون.