تغییرات حاصل از زمین لرزه بهداشتی و اجتماعی و ساختمانی